Baru Uchiha Wiki

How does Baru Uchiha look like

Table of Contents

Baru Uchiha (うちはバル, Uchiha Baru) was a shinobi of the Uchiha clan.