Ginji Wiki

How does Ginji look like

Table of Contents

Ginji (ギンジ, Ginji) is the banker of Kakuzu, a member of the Akatsuki.