Reishi Kodon Wiki

Table of Contents

Reishi Kodon (虎呑レイシ, Kodon Reishi) was a pharmacist of the Kodon clan.