Tsuzumi Sarugaku Wiki

How does Tsuzumi Sarugaku look like

Table of Contents

Tsuzumi Sarugaku (申楽ツヅミ, Sarugaku Tsuzumi) is a chūnin of Konohagakure.