Ugatsu Wiki

How does Ugatsu look like

Table of Contents

Ugatsu (ウガツ, Ugatsu) was a shinobi from Amegakure.