Yoshino Nara Wiki

How does Yoshino Nara look like

Table of Contents

Yoshino Nara (奈良ヨシノ, Nara Yoshino) is the wife of the former head of Konohagakure’s Nara clan: Shikaku.