Zaji (gambler) Wiki

How does Zaji (gambler) look like

Table of Contents

Zaji (ザジ, Zaji) is a gambler from the Land of Fire.